Animacja

 

  Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Wlaźlak Centrum Medyczne „Być Kobietą…” nr REGON: 590085054, NIP: 7721036629, wspólnik spółki cywilnej Centrum Medyczne „Być Kobietą…”sc. nr REGON: 101426057 , NIP: 7322158555, Stare Krasnodęby 15b, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz Grzegorz Surkont „Gabinet Ginekologiczno-Położniczy” nr REGON: 471223880, NIP: 9471064872 wspólnik spółki cywilnej Centrum Medyczne „Być Kobietą…” sc. nr REGON: 101426057 , NIP: 7322158555, Stare Krasnodęby 15b, 95-070 Aleksandrów Łódzki.


 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych/administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług),
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak np. ewentualna konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
  – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 9 ust. 1 lit h) RODO w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do rozpatrzenia skarg i wniosków,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu udostępnienia dokumentacji medycznej,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do rozliczeń finansowych świadczeń udzielonych pacjentom.


 4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć inni odbiorcy, w szczególności pracownicy Administratora danych osobowych oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym, jeżeli będzie to konieczne. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.


 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  – ich sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


 8. W ramach usług medycznych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą (na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych):
  - osobom upoważnionym przez pacjenta lub Jego przedstawicielom ustawowym - w celu udostępnienia dokumentacji medycznej,
  - podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane - na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
  - inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w celach związanych z ochroną stanu zdrowia i świadczeniem usług medycznych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  - podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,
  - podmioty wykonujące badania z zakresu diagnostyki,
  - podmioty świadczące inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.


 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej (5 lat zgodnie art. 74 ust. 1 i 2 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (do 10 lat zgodnie z art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego) lub do czasu wycofania zgody.


 12. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.


 13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane.


Polityka prywatności – RODO. Uroginekologia.info.pl © 2017. Powered by KJ.